[REPORT]SUPER SHOW n THAILAND♥

posted on 12 Jul 2008 23:49 by shinz

วันนี้นั่งรถจากอนุสาวรีย์ไปถึงประมานบ่าย-บ่ายสอง

อ่ะโห คนเยอะสุดๆ=A=!

ขอบคุณเพื่อนหุยที่ทำให้เราได้ที่จองแถวหน้าๆ

หน้างานก็มีบูธขาย12+ อยากได้แต่ขวด ไม่อยากได้โรลออน=A=!!

ส่วนบูธของเอสเจ โคดดดแพง=__='+คนโหรงเหรง

เพราะส่วนใหญ่เค้าไปมุงดูโคลเว่อเต้นกัน เล่นอันขนลุกเลยทีเดียว=v=

พอประตูงานเปิดปุ๊ป ข้างหลังนี่ดันมาปั๊ป

ดันเพื่ออออ...คะ? ร้อนค่ะเว้ย

แต่ได้เข้างานปุ๊ป แอร์เย็นTwT!

นั่งรอไปซักพักก็ยืน เพราะเค้าเปิดโฆษณา 12+

กรี๊ดๆ 55 แม้อยู่บ้านจะไม่เคยกรี๊ดก็เต๊อะ=v=

แต่พอโฆษณาต่อมาเป็นยามาฮ่า กอล์ฟไมค์ เอ่อะ...

เสียงกรี๊ดหายทันที=[]=!

แล้วก็ทรูมิวสิค เปค ออฟ ไอซ์

เปิดจนนึกว่ามาคอนเปค ออฟ ไอซ์=_='

ทันใดนั้น โฆษณาก็หยุด แล้วเป็นPV Welcome to SJ world

(ป่ะ)

อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก หล่อ หล่อ หล่อ!!

(แม้เค้าจะยังไม่ปรากฎตัวออกมา=v=)

พอKnock out ขึ้น แบบ กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

น่ารัก ตื่นเต้น แท่งไฟข้างหน้าบังหมดเลยพยายามมองจอแทน

แต่ละคนหน้าซุปเปอร์ไบร์ท อ่ะ ดุจโอโม่ หน้าก็เนียน

เคลิ้มๆ เลยค่า

555

ร้องไม่เป็นเราก็พยายามจะร้องตาม

ได้ยืนตรงรถรางนี่แบบว่า

เพลงDancing out อิทึกมายืนต่อหน้าเลยค้า

มาเต้นเด้งเป้า 555 โบกมือๆ

เพลง Marry U

ฮยอคคค หน้านิ่งแอบน่ากลัวนิดหน่อย พอร้องไห้แล้วเราจะร้องไห้ตามTvT

เพลงอื่นๆ จำไม่ได้

ทั้งคยู อ๊ากกก

ด๊องง อ๊ากกก

เจร๊(แต่งแจ๊คสแปโรว์) อ๊ากกกกก 

ป๋าเต้นเซกซี่แบคต่อหน้า!! มายก๊อดดดด

แต่ป๋าชอบไปเดินริมๆ มองไม่ค่อยเห็นเลยคร้าT{}T!

โดนเยเย่สาดน้ำให้ด้วยย=..=

สรุปงานนี้คนที่ชอบทึก มิน เจร๊ ฮยอค ยืนตรงที่เรานี่ซุปเปอร์คุ้ม!

(บัตรยืนSS3)

(แต่เราชอบป๋ากับคังอินไง๊ อ่ะฮื้อออออออT{}T)

ตอนเฮนรี่ออกมา หน้าน้องช่างนวลเนียน=A=!

อยากหยิก เหลือเกิ๊นนน

น้องเฮนยื้มให้ด้วยยอ้ะ>___<!!!

ปล. แผ่นอกด๊องโคดเนียน=.,=!

ปล.2 งานนี้อึนเฮ มาก

ปล.3 วอนฮันก็มีนะ แต่ทำไม!เราเจอแต่ฮันชอลT{}T!

ปล.4 คังอินเริ่มเท่าชินดงจริงๆ=v=

ปล.5 สครีม อิวอนอุ้มป๋ากลางงาน ใครถ่ายได้ ขอรูปด้วยค่า!

ปล.6 PV เยอะ แต่ก็น่ารักมาก ดูเพลิน สองสามชั่วโมงที่ยืนไปนี่อ่ะโห ไม่เหนือ่ยเลยอ่ะฮิ้วว

ปล.7 คังทึก งานนี้คังทึก จริง!

(เดี๋ยวมาอัพคราวหน้าต่อดีกว่า เพ้อๆ)=..=!

Comment

Comment:

Tweet

comment2, çíàêîìñòâî ñ òîëñòóøêàìè, çíàêîìñòâà èðêóòñê ñâåòëàíà, çíàêîìñòâà äëÿ àíãàðñêå, èíòèèì çíàêîìñòâà,

#446 By Bdtfkpdr (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:28

comment3, ðóññêî-àìåðèêàíñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè çà äåíüãè, çíàêîìñòâà ñàìûå êðàñèâûå ëþäè,

#445 By Fvpvbonh (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:17

comment2, çíàêîìñòâà òàãàíðîãà, ñåêñ çåëåíîãðàä èíòèì, çíàêîìñòâà áóéíàêñê,

#444 By Xqtvuhyd (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:05

comment2, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíÿìè êðàñíîäàð, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà èòàëèÿ, òàãèë ñåêñ äåâóøêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â âûêñå,

#443 By Oejyzupo (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:54

comment2, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè ãîðîäà áàêó, çíàêîìñòâà ìàèë he, çíàêîìñòâî ÿïîíåö, çíàêîìñòâî ñî ùëþõîé,

#442 By Mfauasql (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:20

comment6, çíàêîìñòâà àòûðàó ãóðüåâè, èíòèì çíàêîìñòâà â îäèíöîâî, èíòèì óñëóãè ïåðâîóðàëüñê, çíàêîìñòâà.ñ ïîëíûìè,

#441 By Fhlvaktw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:09

3Om9Um <a href="http://mflqhvxqyzaj.com/">mflqhvxqyzaj</a>, [url=http://cicbvzccbhqn.com/]cicbvzccbhqn[/url], [link=http://zbrosgirtrdm.com/]zbrosgirtrdm[/link], http://dhipyjhbnsfz.com/

#440 By lexmcr (173.212.206.186) on 2010-07-09 19:01

comment4, çíàêîìñòâà äåâóøêè õîòÿò ñåêñà, çíàêîìñòâà ïîõîòëèâàÿ ñó÷êà, èíäèâèäóàëêè ñàìàðû èíòèì,

#439 By Mgnfyilc (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:58

comment1, îðåíáóðã àíàñòàñèÿ 23 24 çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ñàìàðñêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâî â àëüìåòüåâñêå,

#438 By Abfrxsll (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment4, çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðñêå, çíàêîìñòâà òîëñòûõ æåíùèèí, ëèçáèÿíêè â ðÿçàíè çíàêîìñòâà,

#437 By Hxlsccyt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:35

comment2, ïîðòàë çíàêîìñòâà èíòèì ìèíñê, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áóäåííîâñêå, íîâîóðàëüñê èíòèì,

#436 By Ujbtbwbx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment1, çíàêîìñòâà â êðîíøòàäòå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âîëõîâ, êèñëîâîäñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç êðàñíîÿðñêà,

#435 By Szecoeeq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:12

comment4, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà â âîëüñêå, rambler çíàêîìñòâà äîíåöê, ïèêàíòíûå çíàêîìñòâà ïî ðîñòîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ãëóõîâå óêðàèíà,

#434 By Wgtzkzfu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:00

comment4, ñåìåéíûå ïàðû çíàêîìñòâà íèæíèé òàãèë èùó ïàðó ì æ, ñåêñ çíàêîìñòâà âûáîðã äåâóøêè, ñåìåéíàÿ ïàðà ïðåäëàãàåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå ññ ñåìåéíûìè ïàðàìè,

#433 By Ibyntilx (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:49

comment4, çíàêîìñòâà äåâóøêè òàìáîâ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïóøêèíå, ñàéò çíàêîìñòâà âîñêðåñåíñê, çíàêîìñòâî äëÿ âñòðå÷ ôåîäîñèÿ,

#432 By Esfyojnn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:38

comment6, çíàêîìñòâà ñâèíã í òàãèë, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñèì, çíàêîìñòâî ëåñáèÿíêè êèåâ, çíàêîìñòâà â êëèíó ìîñêîâñêîé îáë,

#431 By Heoqtoza (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:27

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ êóíè è àíóñëèíãà, çíàêîìñòâà ïî õàðüêîâó, îäíîêàññíèêè çíàêîìñòâà ëàâ ïëàíåò,

#430 By Vjnavxgq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:15

comment1, åâïàòîðèÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ëþäåé ñ ñåêñóàëüíûìè ïðîáëåìàìè, çíàêîìñòâà ã ÷åõîâ, ã.âîòêèíñê æåíùèí èùóùèõ çíàêîìñòâî è ñåêñ,

#429 By Uxeqnpnl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:03

comment5, çíàêîìñòâà òàòàðû ïåíçà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èíîñòðàíêîé, çíàêîìñòâà ñîñòîÿòåëüíûå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê òîáîëüñê,

#428 By Cnkmzjir (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:29

comment1, çíàêîìñòâà ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè õìåëüíèöêà, èíòèì çíàêîìñòâà àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâî ñ êèòàéñêèìè äåâóøêàìè,

#427 By Qwgbfayw (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:07

comment3, çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå è ìîñêâå, çíàêîìñòâà ïèòåðñêèõ ëåñáèÿíîê, ã.ãóáêèí. çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî èùó äðóãà,

#426 By Vmjxkgkg (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:55

comment2, ñòàâðîïîëü çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëå, çíàêîìñòâà ñâèíã ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà ìàäàì, ñåêñ çíàêîìñòâà ñòðåæåâîé,

#425 By Hnynurco (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:21

comment5, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå ëàâ ïëàíåò, çíàêîìñòâà äàìû ëåò, èíòèì âñòðå÷è êèíãèñåïï,

#424 By Yffztscj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:59

comment1, íàéòè ëþáîâíèêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êàçàæñòàí àêòîáå, ñàéò çíàêîìñòâ áåñòûæèé, çíàêîìñòâà ãîðîä âîëîêîëàìñê íîâîñòü,

#423 By Nqfensov (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:47

comment1, äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áè, çíàêîìñòâî â áàëàêîâå, çíàêîìñòâà òóòàåâà,

#422 By Askumrij (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:25

comment5, çíàêîìñòâà äåâóøåê â äóáíå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå âîñêðåñåíñê, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê êóíèëèíãóñ, îäíîêàññíèêè çíàêîìñòâà,

#421 By Dpqmtzri (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:02

comment2, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà êàçàíü, ñåêñ çíàêîìñòâà äàëüíåðå÷åíñê, àêñó çíàêîìñòâà,

#420 By Fwhvcnwo (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:39

comment6, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîñòêîì èç çà ãðàíèöû, ñàéòû çíàêîìñòâà à áàêó, çíàêîìñòâà ñåêñà êðàñíîÿðñêèé êðàé, èòàëèÿ çíàêîìñòâà äæóçåïïå ìèëàí,

#419 By Vqjkuibf (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:17

comment6, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â èðêóòñêå, çíàêîìñòâî ïåðìñêèé êðàé, èíòèì çíàêîìñòâà çà äåíüãè â õàðüêîâå, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ýìî,

#418 By Znnyznhw (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:06

comment1, óêðàèíà ÷åðíèãîâà çíàêîìñòâà äåâóøêè, çíàêîìñòâà îí èùåò åå ðîñòîâ, èíòèì ïåòåðáóðã ñåêñ,

#417 By Wmlimbge (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:54

comment4, çíàêîìñòâà íîâûå äðóçüÿ, çíàêîìñòâà â íèæíåâàðòîâñêå, çíàêîìñòâà ã ñûçðàíü,

#416 By Jemsmkcy (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:43

comment1, çíàêîìñòâà ðàäè ñåêà èðóòñê, ÷åáîêñàðû çíàêîìñòâà, èòàëèÿ çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà,

#415 By Mbiuyfdc (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:20

comment6, ñóêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ãîðäå êàìåíåö -ïîäîëüñêîì, êîëîìåíñêàÿ çíàêîìñòâî,

#414 By Mhnmbtho (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:58

comment6, ðàìáëåð çíàêîìñòâà äðóçüÿ, çíàêîìñòâà ìamba, çíàêîìñòâà ïî íèêîëàåâó, çíàêîìñòâà â ãîðîäå çåëåíîãîðñê êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ,

#413 By Phetpbux (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:35

comment3, çíàêîìñòâà â èðêóòñêå ñ æåíùèíàìè, çíàêîìñòâî îíåãèíà è ëåíñêîãî, çíàêîìñòâà ñ ïðàñòèòóòêàìè â ñòàâðîïîëå,

#412 By Rhdomkgp (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:13

comment5, îðåõîâîçóåâî çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâî ïåíçà, çíàêîìñòâà áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü,

#411 By Dnzsoywt (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:50

comment2, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê ìèøà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåñíîì,

#410 By Lgxwrivv (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:28

comment5, çíàêîìñòâà æåíùèíû óôà, çíàêîìñòâà óëüÿíîâî, çíàêîìñòâà ïëàíåòëàâ, çíàêîìñòâî â èñëàìå,

#409 By Skbontkv (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:05

comment1, ïîçíàêîìèòüñÿ ìóðìàíñê äåâóøêà, èíòèì çíàêîìñòâà ñ òîëñòûìè, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè èç àôðèêè,

#408 By Pcbtzjev (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:43

comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä ìîçäîê, ñåêñè çíàêîìñòâà â äîíåöêå, çíàêîìñòâà áðåñò áåëàðóñü èíòèì, çíàêîìñòâà õðüêîâà,

#407 By Aucnoixf (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:59

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè ëóãàíñêà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ìîëîäûå ëåò, íàéòè ïðîãðàììó äëÿ áûñòðîãî ìàññîâîãî çíàêîìñòâà íà ñàéòàõ,

#406 By Fncpynry (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:13

pPng2E <a href="http://eyjpeysgezlw.com/">eyjpeysgezlw</a>, [url=http://byfhxmbmqcwe.com/]byfhxmbmqcwe[/url], [link=http://kulodoobzqgj.com/]kulodoobzqgj[/link], http://adnfuqzqzzcx.com/

#405 By siserrkjscm (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:55

Fo0xf3 comment5, çíàêîìñòâî íà óëèöå â âîðîíåæå, çíàêîìñòâà èñïàíöàìè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîðÿæìå,

#404 By Vwidpnpu (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:29

comment4, ñóìû èíòèì, çíàêîìñòâà íîâîãèðååâî, çíàêîìñòâî æåíàòûì, ïðîñòèòóòêè åêàòåðèíáóðã èíòèì óñëóãè, êñòîâî èíòèì óñëóãè,

#403 By Nbjessqj (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment3, çíàêîìñòâà òåðåíüãà, çíàêîìñòâà êàðà÷àåâöû, ÿ õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ, çíàêîìñòâà ìàìáà ñàéòû íîâîñòü, çíàêîìñòâà êðàíøòàäò,

#402 By Ayquoizd (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:09

comment5, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè íèæíåãî íîâãîðîäà, áèéñê õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåôîðìàëîì, çíàêîìñòâà ìàðèóïîëÿ, òîëüÿòòè èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî òàòàðû ìîñêâà,

#401 By Ikbpnhas (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:22

comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àëåêñàíäðîì äîìîãàðîâûì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàè èç åãèïòà, àðõàíãåëüñê çíàêîìñòâà îò 32 äî40, çíàêîìñòâà ìîñêâà ìàðãàðèòà íåèñïðàâèìî ðîìàíòè÷íàÿ, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöèìè äëÿ äåâóøåê,

#400 By Reynladn (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:22

comment6, ïàðû ïàðíè èíòèì, çíàêîìñòâà ìèðíûé àðõàíãåëüñêàÿ, çíàêîìñòâà â áåðäè÷åâå, çíàêîìñòâî â èðêóòñêå, çíàêîìñòâà â òûìåíè,

#399 By Gpjcmjky (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:34

comment6, çíàêîìñòâà óñòü ëàáèíñê êðàñíîäàðñêèé êðàé, çíàêîìñòâà àíàïà àëåíà çëàòîâëàñêà, çíàêîìñòâî ñ ñîñòîÿòåëüíûì ÷åëîâåêîì, ìîæãà ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îí ëàéí â ðîñòîâå -íà -äîíó,

#398 By Yqnwmdhf (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:03

comment5, çíàêîìñòâà ôåìäîì íèæíèé òàãèë, çíàêîìñòâî â ìåæäóðå÷åíñêå, ñàéòû äëÿ ðåàëüíîãî -çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñ, çíàêîìñòâî ñ îäèíîêèìè ìóæ÷èíàìè âäîâöû,

#397 By Cxudzttz (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:02